Què és un biocida? La Regulació (UE) Nº 528/2012, defineix als biocides com, substàncies actives químicament que poden estar de forma individual o agrupades, que tenen com a fi generar un efecte antibacterià.

Dra Mariela Dall´Aglio

Al·lergo Centre

descargar document