Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ALERGO

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I DOMICILI SOCIAL

 

Article 1.- DENOMINACIÓ

Sota el nom de “FUNDACIÓ PRIVADA ALERGO” ES CONSTITUEIX A Barcelona una Fundació a l’empara de la Legislació de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació es regirà per la voluntat fundacional manifestada en els presents estatuts, en la Carta Fundacional i en les normes que en la interpretació i el desenvolupament d’aquesta voluntat i amb caràcter exprés faci el seu Patronat.

Article 2.- CAPACITAT JURÍDICA

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i independent, així com patrimoni propi, gaudint de la plena capacitat jurídica i d’obrar.
En conseqüència, i sens perjudici de les pertinents autoritzacions del Protectorat, podrà adquirir, conservar, posseir, disposar, manllevar per qualsevol mitja i gravar tot tipus de béns mobles, immobles i drets, realitzat tota mena d’actes i contractes, transigir i comparèixer en la via administrativa o judicial exercitant tot tipus d’accions i excepcions davant els Jutjats, Tribunals, Organismes Públics i Provats amb subjecció a l’ordenament jurídic vigent.

Article 3.- DURACIÓ

La durada de la Fundació serà indefinida, No obstant si en algun moment els fins propis de la Fundació poguessin estimar-se acomplerts o esdevenir d’impossible acompliment, el Patronat en els termes previstos en aquests Estatuts, podrà proposar al Protectorat la seva extinció, disposant la seva inscripció en tal sentit en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

Article 4.- DOMICILI

El domicili de la Fundació queda fixat a Barcelona, a la Avinguda Infanta Carlota, número 151, Principal, porta 2ª
No obstant el Patronat podrà acordar lliurement el canvi de domicili social, notificant acte seguit aquest acord al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i inscrivint en el Registre constituït a l’efecte.

Article 5.- ÀMBIT TERRITORIAL

La Fundació desenvoluparà les seves activitats i els fins fundacionals, principalment ó prioritàriament en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya i per tant el seu àmbit territorial serà Catalunya.

Article 6.- BENEFICIS I PRIVILEGIS

La Fundació gaudirà de tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals que atorgui la legislació vigent en cada moment ja que la Fundació està exempta de tota finalitat lucrativa.

TÍTOL II

OBJECTE I FINALITAT DE LA FUNDACIÓ

 

Article 7.- OBJECTE I FINS DE LA FUNDACIÓ

Constitueix la finalitat de la Fundació promoure, afavorir, impulsar i divulgar tota mena d’iniciatives i estudis en l’àmbit de la Formació, actuació i Divulgació mèdico-cientifica continuada i sense cap ànim lucratiu sobre les malalties i dolències al·lèrgiques.

A aquests efectes es determinen com objectius no limitatius sinó purament enunciatius els següents:
1. La formació el desenvolupament de programes d’actuació i divulgació que fomenten actius i hàbits socials saludables i estils de vida tendents a prevenir i evitar la aparició de tot tipo de malalties i dolències al·lèrgiques
2. Portar a terme totes aquelles actuacions formatives encaminades a millorar la formació dels professionals de la medicina en la prevenció i el tractament d’aquestes malalties i dolències.
3. Promoure, desenvolupar i executar accions tècniques de investigació de camp, per tal de que millori el coneixement general de la comunitat científica en matèria de profilaxis de les malalties i dolències al·lèrgiques.

Per aconseguir totes aquestes finalitats la Fundació podrà signar amb qualsevol persona física i jurídica, pública o privada, tota mena d’acords i pactes de col·laboració.
El Patronat decidirà lliurement les activitats a emprendre dins de l’objecte fundacional i els medis que consideri oportuns de destinar per assolir les finalitats de la Fundació, sense que ningú tingui dret a qüestionar ni condicionar les seves decisions, a excepció de la fiscalització i control que exerceixi el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Article 8.- BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris de la present fundació aquelles persones que es trobin dins el supòsit d’aplicació de les finalitats de la Fundació , es a dir, tots el col·lectius de físiques o jurídiques que desenvolupin una tasca de foment i prevenció amb relació a les malalties i dolències al·lèrgiques, i tots els Llicenciats en Medicina i Cirurgia que exerceixin la seva professió en aquestes especialitats, ja sigui de manera independent o bé al servei de les diferents Administracions Públiques existents, d’Institucions d’elles dependents, o qualsevol altra entitat pública i privada.

Article 9.- PUBLICITAT ACTIVITATS

La Fundació estarà exempta de tota finalitat lucrativa i s’obliga a donar publicitat suficient del seu objecte i activitats; així com dels projectes que en el compliment dels seus objectius, elabori i proposi, donant difusió general als metges de l’activitat que porti a terme.

TITOL III

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ

 

Article 10.- RECURSOS ECONÒMICS

El Patrimoni de la Fundació el constitueix tot tipus de valors i béns, tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc , sense més limitacions que les que li imposi l’ordenament jurídic vigent.

Article 11.- DOTACIÓ

La dotació fundacional inicial es fixa en l’escriptura de constitució de la Fundació i es valora en la quantitat de TRES MILIONS DE PESSETES

(3.000.000 Ptes.-) Aquesta dotació podrà no obstant ser incrementada amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi per qualsevol títol i per a altra finalitat, tant d’entitats o d’organismes públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.

Article12.- PATRIMONI FUNDACIONAL

El patrimoni de la Fundació estarà integrat per:
a) Per l’aportació inicial en efectiu de tres milions de pessetes (3.000.000.- Ptes), segons és de veure en l’escriptura pública de la carta fundacional
b) Per les rendes líquides que es derivin dels béns patrimonials que pugui tenir la Fundació en qualsevol lloc ubicats.
c) Pels béns mobles i immobles que actualment pertanyin a la Fundació, i aquells que en el successiu adquireixi.
d) Per les subvencions, aportacions i donatius que pugui percebre la Fundació de persones físiques o jurídiques , de caràcter públic o privat.
e) Per qualsevol altre bé o dret l’adquisició del qual permeti l’ordenament jurídic, tals com herències, llegats i donacions, entre d’altres.

Article 13.- DESTÍ DE LA DOTACIÓ

Com a mínim el 805 d les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata, a la realització dels fins fundacionals, tanmateix ho seran tots els interessos d’aquesta que no formin part de la dotació.

Article 14.- MANTENIMENT DEL CAPITAL FUNDACIONAL

La Fundació podrà, en tot moment i quantes vegades sigui necessari, i sempre amb la prèvia autorització del Protectorat de la Generalitat de Catalunya, efectuar les modificacions, conversions i transformacions que estimi necessàries i convenients en els fruits i rendes del capital fundacional, amb la finalitat d’evitar que aquest capital, tot i mantenint el seu valor nominal, es redueixi en el seu valor efectiu.
Aquests actes de la Fundació estaran sotmesos a les normes imperatives de caràcter general, i s’haurà d’observar les prescripcions que per aquests supòsits contempli la legislació sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 15.- NORMES PER SALVAGUARDAR ELS BÉNS CONSTITUTIUS DEL PATRIMONI FUNDACIONAL

Per salvaguardar els béns constituïts del Patrimoni de la Fundació s’observaran les normes següents:
a) Els béns immobles i drets reals s’inscriuran a nom de la Fundació en el Registre de la Propietat.
b) Els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació, es dipositaran a nom de la Fundació en un establiment bancari designat pel Patronat.
c) Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits o qualsevol altre document acreditatiu de domini, possessió, us fruït, ús o qualsevol altre dret de què sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o per les persones en que aquest delegui.
d) Tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de registre del patrimoni que estarà a càrrec del Patronat.

Article 16.- DESTINACIÓ DELS BENS

Els béns que constitueixin la dotació de la Fundació poden ser destinats amb caràcter permanent a l’acompliment directe de les finalitats fundacionals en forma d’immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble, adquirits per aquest compliment, Aquests béns només podran ser venuts o alienats a títol onerós i en les condicions establertes per els fundadors i de conformitat amb la legislació vigent.
La resta de la dotació haurà de ser invertida en béns fructífers, els quals només podran ser alienats per reinvertir el preu que s’obtingui de l’adquisició d’altres béns fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.
Article 17.- REGLES BASIQUES PER A L’APLICACIÓ DELS RECURSOS A LES FINALITATS DE LA FUNDACIÓ
Es destinarà a la realització de la finalitat fundacional almenys el 80% de les rendes que obtingui la Fundació i tots els ingressos d’aquesta que no formin part de la dotació.

Article 18.- EXERCICI ECONÒMIC

Cada any, el Patronat formularà un inventari balanç tancat a trenta un de desembre, que reflexi la situació patrimonial de la fundació en aquella data, així com una memòria de les activitats realitzades durant l’any i de la gestió econòmica del patrimoni, balanç i memòria que hauran de ser aprovats per el Ple del Patronat.
També practicarà la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any anterior i formularà el corresponent a l’exercici actual.

El Patronat s’encarregarà de donar el tràmit legal i social establert als documents a què es refereix el paràgraf anterior.

TITOL IV

ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

 

Article 19.- ADMINISTRACIÓ I GOVERNS DE LA FUNDACIÓ

La representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat, que tindrà les més àmplies facultats en aquest sentit la seva competència també s’estendrà a tot el que es relaciona amb la interpretació dels presents Estatuts i a la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació.
El Patronat exercirà les seves facultats amb supremacia i independència, sense intervenció, coneixement, autorització, fiscalització o aprovació de cap tipus i els seus actes seran definitius i inapel·lables.
Per tant, es prohibeix expressa i formalment que cap persona i organisme públic o privat, qualsevol que segui el títol invocat, s’atribueixi assumeixi, desenvolupi o intervingui en funcions de la Fundació o dels seus òrgans. En qualsevol cas, els seus actes es consideren nuls i sense cap efecte, ja que només el Patronat , d’acord amb els seus Estatus es el dipositari de la confiança dels Fundadors,
Tot això sens perjudici de les facultats que la LLei 1/1982 de 3 de març atorga al Protectorat.

Article 20.- FACULTATS

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat les següents:

1. Exercitar totes les funcions pròpies de govern, administració, gestió i conservació i defensa dels béns de la Fundació, en acompliment de les seves finalitats i objectius

2. Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes, i davant l’Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats, persones jurídiques i privades, exercint tots els drets accions i excepcions, i seguint tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que creguin necessaris.

3. Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d’actes I contractes per a l’adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles, inclòs els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d’hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i altres actes de domini.
Per a la realització d’aquests actes i negocis jurídics, el Patronat queda manllevat de sol·licitar autorització a qualsevol autoritat i organisme, excepte que legalment hi estigui obligat.

4. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre producte o benefici que es derivi de l’activitat de la Fundació i del seu patrimoni, o dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins, realitzant qualsevol contracte bancari o de qualsevol organisme de crèdit, inclòs el Banco de España i les seves sucursals.

5. Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per recaptar , administrar i protegir els fons en què compta en cada moment la Fundació.

6. Realitzar les obres i construir els edificis que estimi necessaris per als fins propis de la Fundació, decidint per sí mateix la forma més adequada de construcció sense necessitat de concurs, subhasta o autorització.

7. Exercir directament o a través dels representants que es designin els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d’accions i altres valors mobiliaris de la seva propietat, podent concórrer, deliberar i votar quan tingui per convenient en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats i altres organismes de les entitats emissores, exercitant les facultats corresponents, concertant, atorgant i signant els actes, contractes, convenis, propostes i documents que estimi convenients.

8. Dictar les disposicions i aplicar els reglaments que estimi més convenients per el millor funcionament i desenvolupament del fi fundacional i la marxa de la Fundació, sense més limitacions que les estatutàries i legals.

9. Designar i separar el personal adscrit a la Fundació, inclòs el de Gerent o Director, fixant les seves funcions i retribucions.

10.Delegar les seves facultats en un o més d’un dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidàries.
Però no seran delegables l’aprovació de comptes, la formació de pressupost, la alienació i gravamen de béns immobles i de valors mobiliaris no cotitzats en Borsa ni qualsevol altre acte que precisi autorització o aprovació del Protectorat.

11.Dictar i modificar el Reglament o Reglaments de règim intern i controlar la marxa de tots els serveis i activitats de la Fundació, establint les seves normes de funcionament i els preus a cobrar per els mateixos.

12.Nomenar, si és precís, un Director o Gerent de la Fundació per a poder coordinar totes les activitats i serveis de l’entitat i executar les normes que el Patronat dicti amb la major eficàcia.

13.Complir sempre i en tot moment amb els fins socials i fundacionals i, en general les altres facultats que resultin pròpies del Patronat, com a òrgan suprem d’autoritat i representació de la Fundació.

Article 21.- MEMBRES DEL PATRONAT

El Patronat estarà format per un mínim de cinc i un màxim de dotze persones físiques o jurídiques, una de les quals serà el president i altre el Secretari.
El Patronat elegirà, per majoria de dos terços dels seus membres, un President i un Secretari, càrrecs que seran votats cada quatre anys i que poden ser ocupats indefinidament per les mateixes persones.
S’entendrà prorrogat el càrrec de patró des de la seva caducitat fins a la propera renovació del Patronat.

Article 22.- GRATUITAT CÀRREC PATRÓ

El càrrec de Patró es de confiança i absolutament gratuït i honorífic, però podran ser reemborsades les despeses, degudament justificades, que produeixin l’exercici del seu càrrec.

Article 23.- OBLIGACIONS DELS PATRONS

Els patrons estan obligats a:

a. Vetllar perquè s’acompleixi estrictament el fi fundacional, d’acord amb el que disposen els Estatus de la Fundació.
b. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni fundacional i mantenir plenament la seva productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques.
c. Servir el càrrec amb la diligencia d’un administrador lleial, segons estableixi la Llei i els Estatus.
La duració dels patrons en el seu càrrec serà de 4 anys i podran ésser reelegits indefinidament.

Article 24.- MEMBRES DEL PRIMER PATRONAT

Els membres del primer Patronat de la Fundació són els designats en la Carta-Fundacional.

Article 25.- DEL PATRONAT

El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més membres i nomenar apoderats generals o especials amb les funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries.
Per la disposició de comptes corrents i qualsevol altre fons de la Fundació es requerirà la signatura mancomunada de dues persones, no necessàriament Patrons
El patronat podrà delegar l’organització de la Fundació i establir a l’efecte els òrgans subordinats que consideri convenients per la major eficàcia del compliment dels fins fundacionals amb les funcions i facultats que els hi atribueixi, dins els límits legals establerts.

Article 26.- DEL SECRETARI

El Patronat designarà un Secretari, les funcions del qual seran bàsicament les de certificació, amb el V i P del President, els acords del Patronat i sobre qualsevol altre extrem relatiu als llibres i antecedents de la Fundació i els propis de l’esmentat càrrec, com són el control de totes les activitats administratives i de secretaria de la Institució.

Article 27.- DEL PRESIDENT

El Patronat estarà coordinat per el President, nomenat per els restants membres del mateix Patronat, que tindrà, per delegació permanent de l’esmentat òrgan de govern, la representació unitària de la Fundació i la facultat d’executar els acords del Patronat, sens perjudici de les facultats que li correspongui d’acord amb aquests Estatuts.
El President podrà delegar en un altre membre del Patronat totes o algunes de les seves facultats i de forma particular, en el Director o Gerent de la Fundació, si cal, totes les qüestions d’organització, coordinació i execució dels serveis i activitats de la institució.

Article 28.- DEL DIRECTOR TÈCNIC

La representació de la Fundació i l’execució dels acords del Patronat correspondran a un director tècnic que, en cas necessari, designarà el Patronat d’acord amb les condicions que consideri escaients i que figuren en el corresponent contracte, on se n’especificaran detalladament la retribució inicial, el règim de treball i les facultats. El director tècnic disposarà l’oportuna escriptura de poder que legitimi les seves actuacions amb tercers, respondrà pel seu càrrec i gestió davant el Patronat, de la qual no podrà ser membre, i assistirà a les reunions d’aquest amb veu però sense vot.

Article 29.- PERIODICITAT DE LES REUNIONS

El Patronat, que actuarà de forma col·legiada , es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any i en sessió extraordinaris tantes vegades com ho estimi oportú el President, o ho sol·liciti un terç del Patronat.

Article 30.- CONVOCATÒRIA I QUÒRUMS PER LA CONSTITUCIÓ DE LA REUNIÓ

Les reunions dels Patronat seran convocades amb un mínim de quinze dies d’antelació a la data en què hagin de celebrar-se, amb qualsevol de les formes en què quedi assegurada la recepció de tal convocatòria per els restants membres de Patronat.
Per la vàlida constitució de l’òrgan rector i l’adopció, serà necessari que concurreixi com a mínim la meitat més un dels seus membres en cada reunió
Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots, ostentant el President el vot de qualitat en cas d’empat.
Un Reglament de règim intern podrà regular i desenvolupar més detalladament tot el referent al funcionament del Patronat , sense que pugui estar amb contradicció amb els presents estatuts.

TITOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FUNDACIÓ

 

Article 31.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

La Fundació ha quedat constituïda per temps indefinit i només podrà ser dissolta i extingida per les causes legalment establertes.
En tals supòsits, el Patronat ho acordarà per la majoria de les dues terceres parts dels seus membres, nomenant una Comissió Liquidadora amb les facultats necessàries per el compliment de les seves funcions.
Una vegada efectuada la liquidació de la institució, els béns sobrants, si existissin, es destinaran a favor d’altres fundacions o entitats, en compliment del que disposa la Legislació aplicable a les fundacions privades de Catalunya.