El Patronat

Membres del Patronat:

President: Dr. Alfons Malet i Casajuana
Vice-President primer: Sr. Domènec Marsiñach i Tirvió
Vice-President segon: Dr. Pablo Amat Par
Secretària: Dra. Magdalena Lluch i Pérez

Vocal: Dr. Alfonso Pedro Uribe Medina

Vocal: Sr. Jordi Velasco i Dobaño